شورای مرکزی و دبیر و منشی شورای عمومی دوره هفتم

تعداد بازدید:۱۰۱

اعضای شورای مرکزی و دبیر و منشی شورای عمومی دوره هفتم

 

 سیدرضا رئیسی فر

سمت:   رئیس شورای مرکزی

پست سازمانی : مشاور معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

واحد سازمانی : معاونت آموزشی

سابقه خدمت : 23 سال
شماره تلفن محل کار: 33393611
آدرس پست الکترونیکی:
 
srrfar80@gmail.com

 حسن جنتی

سمت:  دبیرشورای مرکزی

پست سازمانی :  رئیس اداره بازنشستگی و رفاه کارکنان

واحد سازمانی :  مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

سابقه خدمت: 12 سال
شماره تلفن محل کار:33393415
آدرس پست الکترونیکی:
h.janati60@gmail.com

 مهندس مجید تقی زاده

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی :  معاون (آزمایشگاه مرکزی کشاورزی)

واحد سازمانی :  دانشکده کشاورزی

سابقه خدمت: 16 سال
شماره تلفن محل کار:36378731
آدرس پست الکترونیکی:
m.tagizadeh85@yahoo.com

 احمد میراب اورنگ

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی :  مسئول دبیرخانه

واحد سازمانی : آموزش های آزاد و مجازی

سابقه خدمت:   22 سال
شماره تلفن محل کار: 33393911

 مهندس اباصلت حاجی زاده

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی : مدیر هسته گزینش

واحد سازمانی :هسته گزینش

سابقه خدمت: 21 سال
شماره تلفن محل کار:33392665
آدرس پست الکترونیکی:

AB-Hajizadeh@Tabrizu.ac.ir

 مهندس محمد رضا رضوان

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی : مسئول آزمایشگاه سازه

واحد سازمانی : دانشکده عمران

سابقه خدمت: 13 سال
شماره تلفن محل کار:33393470

آدرس پست الکترونیکی: 

m.rezvan3510@yahoo.com 

  معصومه شمس کمار

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی : کارشناس مسئول مشاوره

واحد سازمانی : مرکز مشاوره دانشجویی

سابقه خدمت: 27 سال 
شماره تلفن محل کار:33393220
آدرس پست الکترونیکی:
 

 مهندس آیدین یدرنجی

سمت: دبیر شورای عمومی                           

 پست سازمانی : کارشناس شبکه

واحد سازمانی : مرکز فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

سابقه خدمت: 11 سال
شماره تلفن محل کار:33393296
آدرس پست الکترونیکی:
yadranji@gmail.com

 مهندس نادر جباری

 سمت:  منشی شورای عمومی           پست سازمانی : کارشناس مسئول آمار و کامپیوتر

واحد سازمانی :  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سابقه خدمت: 6 سال
شماره تلفن محل کار:33392092

آدرس پست الکترونیکی:

nader_jabari_tu@yahoo.com
 

مرحوم میرعادل یوزباشی

سمت:  عضو متوفی شورای مرکزی

پست سازمانی :  رئیس آموزش دانشکده

واحد سازمانی : دانشکده علوم طبیعی

سابقه خدمت: 29 سال
شماره تلفن محل کار: 33392682

 
 
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸