امور بهره وری و درآمد زائی

اعضای کارگروه امور بهره وری و درآمدزایی :( آیدین یدرنجی محمد رضا رضوان - مهدی رباطی - رضا عظیم آذری- مجتبی فاتح - سواد کتابی - رویا عین محمدی - حسن جنتی )