امور اداری و استخدامی

اعضای کارگروه امور اداری و استخدامی: ( سید رضا رئیسی فر - احمد میراب اورنگ  علیرضا جامع فر  رویا عین محمدی - اباصلبت حاجی زاده - معصومه جعفرزاده - محسن ولیزاده)