شورای مرکزی و دبیر و منشی شورای عمومی دوره ششم

تعداد بازدید:۲۷۷۳
کامران خان ماکو

سمت:   رئیس شورای مرکزی

پست سازمانی :  رئیس اداره آموزش ، تحول اداری و بهره وری

واحد سازمانی :  مدیریت بودجه، تشکیلات ،تحول اداری و بهروری

سابقه خدمت :15 سال
شماره تلفن محل کار:33393496
آدرس پست الکترونیکی: 
kamrankhanmakou@gmail.com

حسین عبدی

سمت:  دبیرشورای مرکزی

پست سازمانی :  رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

واحد سازمانی :  مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

سابقه خدمت: 12سال
شماره تلفن محل کار:33393410
آدرس پست الکترونیکی: 
hoseyn_abdi@yahoo.com

 مهندس مجید تقی زاده

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی :  معاون (آزمایشگاه مرکزی کشاورزی)

واحد سازمانی :  دانشکده کشاورزی

سابقه خدمت: 14سال
شماره تلفن محل کار:36378731
آدرس پست الکترونیکی: 
m.tagizadeh85@yahoo.com

میر داود اوجاقی حق

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی :  رئیس اداره پشتیبانی و امور عمومی

واحد سازمانی : مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

سابقه خدمت: 12سال
شماره تلفن محل کار:33393411

 اسد راستکار منافی

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی : کارشناس مسئول برنامه و بودجه

واحد سازمانی : دانشکده ریاضی

سابقه خدمت: 10سال
شماره تلفن محل کار:33392853
آدرس پست الکترونیکی: 
Asad.manafi@gmail.com

معرفت حسینعلیزاده

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی : رئیس اداره اموال

واحد سازمانی : مدیریت امور مالی

سابقه خدمت: 25سال
شماره تلفن محل کار:33393470

منیره داور

سمت:  عضو شورای مرکزی

پست سازمانی : کارشناس مسئول کتابداری

واحد سازمانی : دانشکده فیزیک

سابقه خدمت: 22سال
شماره تلفن محل کار:33393344
آدرس پست الکترونیکی: 
mdavar ma@gmail.com

ابراهیم نژدساعی 

سمت: دبیر شورای عمومی                                            

 پست سازمانی : رئیس اداره خدمات اداری و مالی

واحد سازمانی : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سابقه خدمت: 8سال
شماره تلفن محل کار:33392084
آدرس پست الکترونیکی:
ebrahim.saei1404@gmail.com

محمد حسن پور 

 سمت:  منشی شورای عمومی                                                            

پست سازمانی : رئیس اداره خدمات اداری و مالی

واحد سازمانی :  دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

سابقه خدمت: 22سال
شماره تلفن محل کار:33392309

آدرس پست الکترونیکی:

Mo_Hassnpoor@yahoo.com
 
آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۶