امور آموزشی و پژوهشی دوره ششم

 

 

 

اعضای کارگروه امور آموزشی و پژوهشی :(ناصر نعمتی سکینه عباسی- میرعادل یوزباشی-حبیبه ناصح- مجید تقی زاده)