امور فرهنگی ، رفاهی و سلامت دوره ششم

 

 

 

 

 

 

 

اعضای کارگروه امورفرهنگی ، رفاهی و سلامت : (آیدین یدرنجی- محمدرضا دشتی- علی لطف الهی- علی تیرآبادی- فرهاد فیروزی- میرداوود اوجاقی- منیره داور-سیدسجاد حسینی)