امور اداری و استخدامی

اعضای کارگروه امور اداری و استخدامی: ( محمد حسن پور - رضا عظیم آذری صمد لامعی سید رضا رئیسی فر- حسن مهین حسین نیا- ابراهیم نژدساعی)