اساسنامه شورای کارکنان دانشگاه

تعداد بازدید:۲۳۶۳

باسمه تعالی


اساسنامه شورای کارکنان دانشگاه تبریز

 مقدمه:

براساس دستور قرآن کریم در آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» و با توجه به نقش و اهمیتی که کارکنان در اداره دانشگاهها و اهداف عالیه آن دارند و به عنوان یکی از ارکان اصلی در این امر خطیر محسوب می­شوند، لذا به منظور ارتباط متقابل بین کارکنان و مدیریت دانشگاه و جهت ایجاد هماهنگی بیشتر و نیز بهینه نمودن روند اجرائی، شورائی مرکب از نمایندگان واحدهای مختلف دانشگاه به نام " شورای کارکنان دانشگاه تبریز"  که به هیچ دسته و گروهی وابسته نبوده و کاملاً غیرسیاسی می باشد تشکیل و در این اساسنامه به اختصار "شورا" نامیده می­شود.

 
ماده اول - اهداف شورا

 - بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه های بهینه سازی و بهره وری نظام اداری دانشگاه

 - زمینه سازی و تلاش در جهت ارتقاء شان، منزلت و امنیت شغلی کارکنان

 - بررسی و شناخت مشکلات کارکنان در زمینه های اداری، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، رفاهی و ارائه راهکار به دانشگاه و پیگیریهای لازم.

 - انعکاس انتظارات و نظرات مدیریت دانشگاه به کارکنان از طریق شورای عمومی

 - ایجاد زمینه های مشارکت و همکاری در امور آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی

 - بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد ارتقاء کارآئی و سطح علمی کارکنان دانشگاه

 

ماده دوم - ارکان شورا

 

1- مجمع عمومی

 

جمعی است متشکل از کارکنان دانشگاه (رسمی، پیمانی، روز مزد و انجام کار معین) و جلسات آن حداقل سالی یکبار برای استماع گزارشات و تعامل بیشتر با شورا و مدیران دانشگاه تشکیل می شود.

 

 

2- شورای عمومی

 

شورایی است متشکل از نمایندگان کلیه واحدهای دانشگاه که توسط کارکنان آن واحدها و با برگزاری انتخابات داخلی به مدت 2 سال انتخاب می شوند.

 

تبصره 1: تعداد نمایندگان واحدها با توجه به تعداد کارکنان به قرار زیر خواهد بود:

 

واحدهای تا 25 نفر یک نماینده

 

واحدهای 26 الی 50 نفر دو نماینده

 

واحدهای بیش از 50 نفر سه نماینده

 

تبصره 2: به منظور تعامل و حفظ ارتباط با کارکنان بازنشسته دانشگاه یک نفر از بازنشستگان دانشگاه به انتخاب کانون بازنشستگان به عضویت افتخاری شورای عمومی برگزیده و در جلسات شورا شرکت خواهد کرد.

 

 

1- 2- شرح وظایف شورای عمومی

 

1- انجام انتخابات اعضای شورای مرکزی

 

2- بررسی و تصویب طرحهای رسیده از طرف هر یک یا جمعی از اعضای شورای عمومی

 

3- بررسی و تصویب پیشنهادات در ارتباط با اصلاح اساسنامه

 

4- ارائه نظرات و پیشنهادات در مورد مشکلات واحدهای تابعه و کارکنان دانشگاه و بررسی آنها

 

5- استماع گزارش عملکرد شورای مرکزی

 

6- اعضای شورای عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نمایند که این افراد نباید در شورای مرکزی عضویت داشته باشند.

 

7- ارائه پیشنهاد تشکیل جلسات فوق العاده مجمع عمومی

 

8- تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بنابه درخواست شورای مرکزی و یا یک سوم اعضای مجمع در مواقع لزوم

 

8- استیضاح اعضای شورای مرکزی با پیشنهاد و درخواست حداقل 15 نفر از اعضای شورای عمومی در جلسه فوق العاده شورای عمومی مطرح و بررسی خواهد شد.

 

تبصره: جلسات شورای عمومی هر ماه یک بار بنا به دعوت دبیر شورای عمومی تشکیل و با حضور نصف 1 اعضاء رسمیت می یابد و کلیه مصوبات این شورا با تصویب اکثریت حاضرین جلسه معتبر و قابل اجراست و این مصوبات جهت اجرایی شدن به شورای مرکزی ارائه می شود.

 

 

 

2- 2- شرح وظایف دبیر و منشی شورای عمومی

 

1- ایجاد هماهنگی های لازم برای تشکیل جلسات شورای عمومی و تهیه دستور جلسات

 

2- قرائت دستور جلسات

 

3- تنظیم صورتجلسات شورای عمومی

 

4- ارسال مصوبات شورای عمومی به شورای مرکزی جهت اجرا

 

5- اجرای انتخابات شورای مرکزی

 

تبصره 1: آئین نامه داخلی شورای عمومی توسط دبیر یا گروهی از اعضاء توسط کمیته ای تهیه و تدوین شده و باید به تصویب شورای عمومی برسد.

 

تبصره 2: شرکت دبیر یا منشی شورای عمومی در جلسات شورای مرکزی بدون حق رای امکان پذیر است.

 

 

 

3- شورای مرکزی

 

شورایی است که از میان اعضای شورای عمومی با انتخابات به مدت 2 سال انتخاب می شوند. این شورا 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل خواهد داشت.

 

 

 

1- 3: شرایط لازم برای عضویت در شورای مرکزی

 

- دارا بودن حداقل پنج سال خدمت در دانشگاه تبریز

 

- داشتن اشتهار به حسن اخلاق و رفتار و تعهد نسبت به نظام و قانون اساسی

 

- داشن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

 

- داشتن تجربه و توان بالا در امور شوراها و فعالیت های اجتماعی

 

تبصره: در صورتی که هر یک از اعضای اصلی شورای مرکزی تعداد 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در یک سال کاری غیبت غیرموجه داشته باشند، یا فوت نمایند و یا به هر علتی خدمت ایشان در سازمان خاتمه یافته باشد به عنوان عضو  مستعفی تلقی خواهد شد و عضو علی البدل برای مدت باقی مانده شورا جایگزین ایشان می شود.

 

 

 

2- 3- شرح وظایف شورای مرکزی

 

1- انتخاب رئیس و دبیر شورا با رای مخفی

 

2- دریافت پیشنهادات کارکنان و مصوبات شورای عمومی و منظور نمودن آنها در دستور کار جلسه جهت اجرایی شدن

 

3- ارائه مصوبات به هیئت رئیسه دانشگاه عندالزوم

 

تبصره: کلیه مصوبات شورای مرکزی با تصویب اکثریت اعضاء معتبر است.

 

 

 

3- 3- وظایف رئیس شورای مرکزی

 

1- برقراری نظم و نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف اعضای شورای مرکزی

 

تبصره: کلیه مکاتبات با امضای رئیس و مهر شورا  معتبر بوده و در غیاب ایشان به عهده دبیر شورای مرکزی خواهد بود.

 

2- ارائه گزارش عملکرد ماهانه شورا به صورت مکتوب به دبیر شورای عمومی

 

3- نگهداری دارایی و اموال شورا

 

 

 

4- 3- وظایف دبیر شورای مرکزی

 

1- انجام کلیه وظایف رئیس شورا در غیاب ایشان

 

2- هماهنگی و دعوت از اعضای شورای مرکزی جهت شرکت در جلسات

 

3- قرائت دستور کار جلسات و تنظیم صورتجلسات شورای مرکزی

 

4- ارسال مصوبات و مکاتبات به هیئت رئیسه دانشگاه و مراجع ذیصلاح عندالزوم

 

5- برقراری ارتباط مستمر با شوراهای سایر دانشگاههای کشور

 

6- ثبت و نگهداری کلیه اسناد و مکاتبات شورای مرکزی

 

این اساسنامه شامل مقدمه، 2 ماده و 8 تبصره در 6 جلسه متناوب از تاریخ 18/9/87 لغایت 23/1/89 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته، به تصویب شورای عمومی کارکنان دانشگاه تبریز رسید و با رای گیری از کارکنان دانشگاه رسمیت یافت.

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۳