اعضای شورای عمومی کارکنان

تعداد بازدید:۳۰۰۰

 

اعضای هشتمین دوره شورای عمومی کارکنان دانشگاه تبریز

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی                        

واحد / دانشکده

1

 

پردیس ارس

2

 

الهیات

3

 

علوم طبیعی

4

 

علوم طبیعی

5

 

دامپزشکی

6

 

فناوریهای نوین

7

 

برق

8

 

امور اداری

9

 

امور اداری

10

 

شیمی

11

 

شیمی

12

 

مکانیک

13

 

مکانیک

14

 

عمران

15

 

عمران

16

 

بودجه و تشکیلات

17

 

انتشارات

18

 

کشاورزی

19

 

کشاورزی

20

 

کشاورزی

21

 

پژوهشکده فیزیک کاربردی

22

 

مرکز مشاوره

23

 

ادبیات

24

 

فیزیک

25

 

مرکز محاسبات

26

 

خدمات دانشجویی

27

 

خدمات دانشجویی

28

 

شاهد و ایثارگران

29

 

امور حقوقی

30

 

دفتر طرح و نظارت

31

 

ریاضی

32

 

گزینش

33

 

حوزه ریاست

34

 

دانشکده جغرافیا

35

 

دانشکده حقوق

36

 

دانشکده تربیت بدنی

37

 

علوم تربیتی

39

 

مدیریت اجتماعی و فرهنگی

40

 

حوزه معاونت پژوهشی

41

 

گروه آموزشهای آزاد و مجازی

42

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی

43

 

امور مالی

44

 

امور مالی

45

 

روابط عمومی

46

 

دبیرخانه جذب هیئت علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸