اعضای شورای مرکزی و دبیر و منشی شورای عمومی

تعداد بازدید:۳۵۱۷

 حسین عبدی

سمت:  رئیس شورای مرکزی

  پست سازمانی :رئیس اداره رفاه و بازنشستگی کارکنان

  واحد سازمانی : مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

  سابقه خدمت : 18 سال

  تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق
  شماره تلفن محل کار: 33393402
   آدرس پست الکترونیکی:

 مهندس محمد رضا رضوان

سمت:  دبیرشورای مرکزی

  پست سازمانی :  کارشناس ساختمان

  واحد سازمانی : مدیریت امور فنی

  سابقه خدمت: 15 سال

  تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران
  شماره تلفن محل کار:33393449
  آدرس پست الکترونیکی: m.rezvan3510@yahoo.com

    یعقوب رضانژاد

  سمت:  عضو شورای مرکزی

  پست سازمانی :  معاون امور حقوقی

  واحد سازمانی :  مدیریت امور حقوقی

  تحصیلات: دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی

  سابقه خدمت:  15 سال
  شماره تلفن محل کار: 33393643

  آدرس پست الکترونیکی: y.rezanazhad@gmail.com

   مهندس آیدین یدرنجی

  سمت: عضو شورای مرکزی

  پست سازمانی : کارشناس شبکه

  واحد سازمانی : مرکز فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

  تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

  سابقه خدمت: 15 سال
  شماره تلفن محل کار:33393296
  آدرس پست الکترونیکی: yadranji@gmail.com

     منیره داور

 سمت:  عضو شورای مرکزی

 پست سازمانی : کارشناس مسئول کتابداری

 واحد سازمانی : دانشکده فیزیک

 تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت علم اطلاع رسانی

 سابقه خدمت: 26 سال
 شماره تلفن محل کار: 33393344
 آدرس پست الکترونیکی: mdavarma@gmail.com

    میرداوود اجاقی حق

 سمت:  عضو شورای مرکزی 

 پست سازمانی : رئیس اداره پشتیبانی و امور عمومی

  واحد سازمانی :  مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

  تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA  استراتژیک

  سابقه خدمت: 18 سال
  شماره تلفن محل کار:

  آدرس پست الکترونیکی:

    مهندس بهروز بیرام زاده

  سمت:  عضو شورای مرکزی 

   پست سازمانی : کارشناس تاسیسات

  واحد سازمانی :  مدیریت امور فنی

  تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی

  سابقه خدمت:  10 سال
  شماره تلفن محل کار: 33393450

  آدرس پست الکترونیکی:

    دکتر رضا عظیم آذری

سمت: دبیر شورای عمومی                        

  پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه

  واحد سازمانی : دانشکده دامپزشکی

  تحصیلات:  دکترای حرفه ای دامپزشکی

  سابقه خدمت: 15 سال
  شماره تلفن محل کار: 36378734 ( 379 داخلی)
   آدرس پست الکترونیکی:

     اکبر باقری آذر

 سمت:  منشی شورای عمومی

  پست سازمانی : کارشناس مسئول همکاری های علمی و بین المللی

  واحد سازمانی :  مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

  تحصیلات: کارشناسی ارشد جامعه شناسی

  سابقه خدمت: 18 سال
  شماره تلفن محل کار: 33393548

  آدرس پست الکترونیکی: a.bagheri@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۸