معرفی شورای کارکنان دانشگاه

تعداد بازدید:۴۹۰۲


اعضای جدید دوره هفتم شورای کارکنان دانشگاه تبریز انتخاب شدند


با برپایی نشست عمومی نمایندگان کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه تبریزدر تاریخ 1398/5/2 و برگزاری انتخابات ابتدا دبیر و منشی شورای عمومی  انتخاب و سپس با رای گیری اعضای جدید اصلی و علی البدل هیئت مرکزی شورای کارکنان این دانشگاه انتخاب شدند.
بر اساس رأی گیری به عمل آمده آقایان دکتر رضا عظیم آذری به عنوان دبیر شورای عمومی کارکنان و اکبر باقری آذر به عنوان منشی شورای عمومی کارکنان انتخاب شدند.

در ادامه با رأی گیری جداگانه  به ترتیب اکثریت آراء  آقایان مهندس آیدین یدرنجی، مهندس محمد رضا رضوان، خانم منیره داور، آقایان حسین عبدی، یعقوب رضانژاد، مهندس بهروز بیرام زاده، میر داوود اجاقی به عنوان اعضای اصلی و آقای شهرام شریفی ، مهندس رضا تجدد، مهندس مجید تقی زاده به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. همچنین با تشکیل فوری اولین جلسه شورای مرکزی و برگزاری انتخابات داخلی، آقایان حسین عبدی به عنوان رئیس و مهندس محمدرضا رضوان به عنوان دبیر شورای مرکزی با اکثریت آراء انتخاب شدند.

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۸